പെരുന്നാൾ 2022

Sep 23rd – 24th

പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 23, 24 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പ്രധാന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഈ പെരുന്നാളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ പങ്കുചേർന്നു വിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമേ

Northampton Jacobite Church Perunnal 2022 Day 1
Perunnal: Day 1
Northampton Jacobite Church Perunnal 2022 Day 2
Perunnal: Day 2
St Marys Jacobite Church Northampton Perunnal 2022

പെരുന്നാൾ 2020

Jan 10th – 11th

This year our perunnal services will be led by HG Mathews Mor Antheemos
on Jan 10th and 11th 2020 .

Programs will start with flag hoisting on Friday 10th January at 6PM, followed by evening prayer and a message by HG Mathews Mor Antheemos. Sunday school children programs will be performed after the services.

On Saturday 11th January, holy mass will be led by HG Mathews Mor Antheemos followed by procession and nercha.


എല്ലാവര്ക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ …..

Sunday School Competition 2019 – Results

Sub Juniors
ItemWinners
Speech – Love or Obedience
(English/Malayalam)

1. Johan Jinoy Mathew
2. Christon Saibu
3. Justin Paul Varghese

Christian Devotional Song – Solo

1. Alan Anish
2. Christon Saibu
3. Justin Paul Varghese

Qurbana Song – Group


1. Liana Jins & Giya Eldhose
2. Johan Jinoy Mathew &
Christon Saibu
Bible verse (Thankavakyam) 1. Justin Paul Varghese
2. Johan Jinoy Mathew
3. Alan Anish
Juniors

Item

Winners

Speech – Faith or Prayer
(English/Malayalam)
1. Alvis Biju
2. Chris Velson Thomas
3. Jonnah Elsa Mathew


Christian Devotional Song – Solo
1. Ema Mary Binu
2. Jonnah Elsa Mathew,
Evelyn Maria Bijoy
3. Chris Velson Thomas

Qurbana Song – Group
1. Georgee Thomas,
Evelyn Maria Bijoy &
Emma Mary Binu
2. Justin Jacob &
Chris Velson Thomas
3. Elwin Joy &
Justin Paul Varghese

Bible verse (Thankavakyam)
1. Jonnah Elsa Mathew
2. Elwin Joy
3. Alvis Biju
Seniors

Item

Winners

Speech- Holy Qurbana or
Holy Sacraments
(English/Malayalam)
1. Richu Abraham Fenny
2. Edwin Joy
3. Evin Eldhose Varghese


Christian Devotional Song – Solo
1. Richu Abraham Fenny
2. Edwin Joy

Qurbana Song – Group
1. Edwin Joy,
Evin Eldhose Varghese &
Edwin Saji

Bible verse (Thankavakyam)
1. Evin Eldhose Varghese
2. Edwin Joy
3. Daniel Elias

Bible Reference
1. Richu Abraham Fenny
2. Edwin Joy, Alvis Biju