പെരുന്നാൾ 2022

Sep 23rd – 24th

പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 23, 24 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പ്രധാന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഈ പെരുന്നാളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ പങ്കുചേർന്നു വിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമേ

Northampton Jacobite Church Perunnal 2022 Day 1
Perunnal: Day 1
Northampton Jacobite Church Perunnal 2022 Day 2
Perunnal: Day 2
St Marys Jacobite Church Northampton Perunnal 2022